College van kerkrentmeesters Hijken Hooghalen

Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën van de kerk en met het beheer van de gebouwen. De kerkrentmeesters uit Hijken-Hooghalen en uit Beilen vormen gezamenlijk het College van Kerkrentmeesters.


De kerkrentmeester moet ervoor zorgen dat ze met de beschikbare middelen de kerkelijke gemeente kan laten functioneren zoals dat gewenst wordt. Hierbij worden begrotingen gemaakt, rekeningen bijgehouden en tussentijds gecontroleerd of de verschillende groepen nog binnen de begroting zitten.

Het college van kerkrentmeesters blijft dan ook op uw financiële steun rekenen om samen gemeente te kunnen blijven voor nu en in de toekomst.

College van kerkrentmeesters Beilen

Het college van Kerkrentmeesters beheert de financiën van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Dat betekent dat alle activiteiten die de gemeente ontplooit, gefinancierd worden via het C.v.k. Het college behartigt de financiële zaken van de taakgroepen Erediensten, Pastoraat, Jeugdwerk en Vorming en Toerusting. En zorgen ieder jaar dat de begroting en jaarrekening opgemaakt wordt.

Zo vallen onder de Erediensten o.a., de kindernevendienst en de oppasdienst. Onder Pastoraat vallen bv. de bloemen in de kerk, bloemetje voor zieken en ouderen. Kosten voor startweekend, gespreksgroepen en publiciteit vallen onder Vorming en Toerusting. Maar ook de vergaderkosten van de talloze onder de taakgroepen vallende werksoorten komen bij het College van Kerkrentmeesters binnen.

Ook de verkoop van collectebonnen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters, evenals het tellen van de collectes.

Contact

Bezoekadres

Witte Valkenstraat 4
9411 LG Beilen

Postadres

Postbus 155
9410 AD Beilen

Contactformulier

Agenda