ANBI info

Voor de belastingdienst is onze gemeente een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 Voordeel van deze ANBI-status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijv. in het kader van de Aktie Kerkbalans kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.

 

Financiele verantwoording

Jaarlijks wordt door het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen een begroting en jaarrekening opgemaakt. Voor de balans en de samenvatting van de staat van baten en lasten over het afgesloten boekjaar en een begroting van het lopende boekjaar incl. toelichting kunt u klikken op onderstaande links.

 

ANBI info College van Kerkrentmeesters

ANBI info College van Diakenen

 

Het is mogelijk een overeenkomst in te vullen t.a.v. periodieke giften.
Downloaden van het formulier: Overeenkomst periodieke gift 

Met de Schenkcalculator van Kerk in Actie kunt u het belastingvoordeel van een periodieke gift berekenen.

Naam van Instelling Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, College van Kerkrentmeesters  
RSIN nummer: 823362875  
Bezoekadres: Witte Valkenstraat 4, 9411 LG Beilen  
Postadres: Postbus 155, 9410 AD Beilen  
Telefoonnummer: 0593-523201  
Emailadres: kerkelijkbureau@pgbeilen.nl  
     
Naam College van Diakenen Diaconie van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen  
RSIN nummer: 824104237  

 

Beschrijving ANBI instelling

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen is een kerkelijke gemeente waarvan Jezus Christus Zelf het hoofd is. Hij is het die ons door genade heeft geroepen om Hem na te volgen en zo ons als bouwstenen van Zijn gemeente te laten gebruiken. We zijn een veelkleurige gemeente die ruimte biedt aan ‘gelovige en zin-zoekende’ mensen. In de gezindheid van Zijn liefde en rechtvaardigheid, geleid door de Geest en geïnspireerd door de Bijbel, leven wij met het oog op Gods Koninkrijk. Onze gemeente bestaat uit twee Wijkgemeentes: Wijkgemeente Beilen en Wijkgemeente Hijken-Hooghalen.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Algemene Kerkenraad en wordt gevormd door het moderamen (dagelijks bestuur) van de wijkgemeente Beilen en de wijkgemeente Hijken-Hooghalen en alle predikanten. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Dit College is gevormd door (ouderling) kerkrentmeesters vanuit de Wijkgemeente Beilen en de Wijkgemeente Hijken-Hooghalen. Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Taakgroep Diaconaat & Missionaat. Iedere wijkgemeente heeft haar eigen College van Diakenen. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als beide colleges voor het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 3).

 

Beloning

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling PKN’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen PKN. Incidentele werkzaamheden worden vergoedt volgens de vrijwilligersregeling werk en inkomen-vrijwilligersvergoeding van de belastingdienst.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Beleidsplannen

Voor een actueel beleidsplan van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen, klik hier.

Voor een actueel beleidsplan van de PKN, landelijke kerk, klik hier.

 

Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Diakenen

 

Agenda

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
26
Datum : donderdag 26 december 2019
27
28
30